Tilaa koulutuksia

Rauhankasvatusneuvolan koulutukset

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyökoulutus kasvatusalan ammattilaisille

Miten omasta työpaikasta rakennetaan kaikkien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävä yksikkö? Koulutuksissa työskennellään osallistavin menetelmin. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi identiteetti, etuoikeudet, ennakkoluulot, inkluusio ja syrjivät rakenteet. Tutuksi tulevat myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien velvoitteet kouluille ja oppilaitoksille sekä varhaiskasvatusyksiköille. Tärkeimpänä tavoitteena on käytännön työkalujen löytäminen yhdenvertaisuuden- ja tasa-arvon edistämiseen lasten ja nuorten sekä työyhteisön kanssa.

Koulutuksen pituus ja keskeiset näkökulmat voidaan suunnitella tarpeen mukaan. Koulutus voi kestää puolestatoista tunnista vaikka kahteen päivään.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyökoulutus työyhteisöille tai ammattiyhdistystoimijoille

Miten omasta työpaikasta rakennetaan kaikkien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävä yksikkö? Koulutuksissa työskennellään osallistavin menetelmin. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi identiteetti, etuoikeudet, ennakkoluulot, inkluusio ja syrjivät rakenteet. Tutuksi tulevat myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien velvoitteet työnantajille. Tärkeimpänä tavoitteena on sellaisten käytänteiden ja työkalujen ideoiminen, joiden avulla yhdenvertaisuuden- ja tasa-arvon toteutumista voi seurata sekä sellaisten, joiden avulla voi edistää työyhteisön jäsenten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-osaamista.

Koulutuksen pituus ja keskeiset näkökulmat voidaan suunnitella tarpeen mukaan. Kesto: 1,5 tuntia - 2 päivää.

MOD (moninaisuus, oivallus, dialogi)

Koulutuksen periaatteisiin kuuluu ihmisoikeuksista nouseva ihmisen arvokkuus, moninaisuuden kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja kulttuurien moninaisuus.

MOD-koulutuksissa käytetään osallistavia menetelmiä. Tärkeässä roolissa on dialogisuus. MOD on ryhmässä tapahtuvaa prosessinomaista työskentelyä, jossa käsitellään ryhmäläisten ajatuksia, tuntemuksia, ideoita ja oivalluksia suhteessa moninaisuuden teemoihin.

MOD-kurssilla edetään viiden teeman mukaan. Ne ovat: 1. avoimuus, 2. ihmisoikeudet, 3. itsetuntemus, 4. moninaisuus, normit, syrjimättömyys, 5. mukaan ottaminen, osallisuus

Mod-kurssin pituus on 1-2 päivää.

Globaalikasvatusta agendalle

Mitä on globaalikasvatus? Millaisilla menetelmillä sitä voisi lähestyä? Tutustumista etenkin kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusmateriaaleihin ja -tarjontaan.

Läntisen tuolla puolen

Kyseessä on yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu mediakasvatusmateriaali, jossa analysoidaan mediatekstejä, kuvia ja kaikenlaisia läntisen ja ei-läntisen representatioita ympärillämme. Mukana on myös osio, joka vie meidät Länsi-Saharaan. Läntisen tuolla puolella -työpaja perehdyttää ammattikasvattajat materiaalin käyttöön omassa työssään. Muun muassa VTS-menetelmä tulee tutuksi (Visual Thinking Strategies on museopedagogien kehittämä malli kuvientarkasteluun). Kesto: 1,5-3 tuntia.

Inklusiivinen koulu

Luento tai toiminnallisempi työpaja, jonka aikana pohditaan inklusiivisemman työtavan mahdollisuutta omassa työympäristössä. Esimerkkitapauksina kouluttajan omalta inkluusio-opettajan uralta. Kesto: 1,5-3 tuntia.

Antirasistinen opettaja

Toiminnallinen luento, jonka aikana tutustutaan näkökulmiin, joita opettajan olisi syytä työssään huomioida voidakseen kutsua työtään antirasistiseksi. Pääpaino on luokkahuonetyössä, perheiden ja lasten kohtaamisessa ja toimintakulttuurin kehittämisessä.Kesto: 1,5-3 tuntia.  

Johdanto rauhankasvatukseen

Mitä kaikkea rauhankasvatus on ollut, on nyt ja voisi tulevaisuudessa olla? Esimerkkitapaukset nousevat kouluttajan omalta opettajanuralta ja kokemuksista rauhankasvattajana. Tekeillä on myös Rauhankasvatusneuvola-kirja, joka lähestyy teemaa hyvin moninäkökulmaisesti. Kesto: 1,5-3 tuntia.

Helena Kekkonen - rauhankasvattajana alusta loppuun

Mikä teki Helena Kekkosesta Rauhankasvattajan. Luennolla kerrotaan Helenan elämän keskeisistä vaiheista ja pohditaan hänen näkökulmiaan maailmaan ja rauhan edistämiseen. Koska Helena käytti taidetta rauhankasvatuksen välineenä, sitäkään ei unohdeta. Kesto: 1,5 tuntia

Koulutusten, työpajojen ja luentojen teemoja:

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö

MOD (moninaisuus, oivallus, dialogi)

Globaalikasvatus

Läntisen tuolla puolen, mediakasvatus

Inklusiivinen koulu

Antirasistinen opettaja

Johdanto rauhankasvatukseen

Helena Kekkonen - rauhankasvattajana alusta loppuun

Arvot ja myötätuntotaidot